Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.         Definities

1.1.   In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.  The Organizing Boutique: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: The Organizing Boutique gevestigd aan de Siertuinlaan 4 te Vleuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30245620;

b.  klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie The Organizing Boutique de overeenkomst is aangegaan;

c.   overeenkomst: de overeenkomst tussen The Organizing Boutique en de klant.

Artikel 2.         Algemeen

2.1.   Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen The Organizing Boutique en de klant.

2.2.   Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met The Organizing Boutique voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door The Organizing Boutique worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6.   Indien The Organizing Boutique niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Organizing Boutique in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.         Aanbod

3.1.   Ieder aanbod van The Organizing Boutique is vrijblijvend.

3.2.   Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in overeenkomsten, offertes en e-mailberichten van The Organizing Boutique binden The Organizing Boutique niet.

Artikel 4.         Kennismakingsgesprek, totstandkoming van de overeenkomst en looptijd

4.1.   Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt met de klant een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek om de wensen en behoeften van de klant te bespreken. Na dit gesprek stuurt The Organizing Boutique de klant per e-mail een voorstel met een schatting van het aantal sessies die nodig zijn om het organizing project van de klant te kunnen afronden. Besluit de klant om van de diensten van The Organizing Boutique gebruik te maken, dan stuurt The Organizing Boutique de klant via de e-mail de overeenkomst met het door de klant gekozen aantal sessies (en eventuele reis- en parkeerkosten).

4.2.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat The Organizing Boutique de door de klant (digitaal) ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.

4.3.   De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het aantal sessies dat de klant heeft afgenomen en deze eindigt van rechtswege na afloop van de (laatste) sessie. The Organizing Boutique hanteert geen uiterste termijn waarbinnen de afspraken voor de sessies, die binnen het afgenomen voordeelpakket vallen, gemaakt dienen te worden.

Artikel 5.         Prijzen

5.1.   Alle prijzen zijn in euro’s. De prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven.

5.2.   De klant is de prijs aan The Organizing Boutique verschuldigd die in de overeenkomst staat. Duidelijke fouten in de prijsopgave kan The Organizing Boutique, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, corrigeren.

5.3.   The Organizing Boutique hanteert als werkgebied alle plaatsen die met de auto binnen 30 minuten enkele reis te bereiken zijn vanaf Vleuten (3452 ST). Voor locaties buiten dit gebied geldt een tarief voor reiskosten van € 50,00 per uur.

5.4.    Wordt een opdracht uitgevoerd in een gebied met betaald parkeren, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant.

Artikel 6.         Betaling

6.1.   Indien de klant The Organizing Boutique een opdracht heeft gegeven voor een losse organizing sessie, dan betaalt de klant die sessie direct na afloop. De klant kan betalen met pin of credit card. Indien gewenst, kan The Organizing Boutique de klant een kopiefactuur per e-mail toesturen.

6.2.   Bij de afname van meerdere sessies of een voordeelpakket betaalt de klant het volledige bedrag van het betreffende pakket voor aanvang van de eerste sessie met pin of credit card. Dit garandeert de bijbehorende pakketkorting.

6.3.   De kosten van de pakketten worden niet gerestitueerd.

Artikel 7.         Aanschaf materialen en overige kosten

7.1.   Als de klant gebruik wil maken van de service van The Organizing Boutique om voor de klant organizing materialen te kopen, zal de communicatie hierover via de mail plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk dat The Organizing Boutique in opdracht van de klant overige kosten maakt. Heeft de klant een keuze gemaakt van de aan te schaffen materialen en/of indien overige kosten in opdracht van de klant zijn gemaakt en schiet The Organizing Boutique de kosten hiervan voor, dan zal de klant de kosten hiervoor bij de eerstvolgende sessie voldoen. Dit kan met pin of credit card.

Artikel 8.         Uitvoering van de overeenkomst

8.1.   The Organizing Boutique zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

8.2.   The Organizing Boutique heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat The Organizing Boutique geen garanties kan geven over het resultaat van de werkzaamheden.

8.3.   Het is de verantwoordelijkheid van The Organizing Boutique om de situatie van de klant te analyseren en de klant te helpen veranderingen daarin aan te brengen om de doelen van de klant te behalen. Maar de klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat bij het toepassen van de adviezen die The Organizing Boutique aan de klant geeft.

8.4.   The Organizing Boutique zal nooit spullen van de klant weggooien zonder toestemming van de klant. The Organizing Boutique helpt de klant om daarover beslissingen te nemen, maar de uiteindelijke beslissing neemt de klant zelf. Dus als opdrachtgever is de klant verantwoordelijk voor enige verlies of schade die voortvloeit uit het weggooien of vernietigen van papieren of spullen. Tevens neemt de klant de beslissing over de bestemming van de spullen die de klant wenst weg te doen.

8.5.   The Organizing Boutique zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

8.6.   Indien The Organizing Boutique een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 9.         Zelfstandig ondernemerschap

9.1.   The Organizing Boutique verklaart de werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf.

9.2.   The Organizing Boutique is vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd en doet dit naar eigen inzicht, zonder ondergeschikt te zijn aan de klant.

9.3.   The Organizing Boutique heeft het recht zich te laten vervangen door een derde.

Artikel 10.      Verplichtingen van de klant

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes waarvan The Organizing Boutique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

10.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het The Organizing Boutique onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

10.3. De klant vrijwaart The Organizing Boutique voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

10.4. De klant is gehouden The Organizing Boutique direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 11.      Verhuizing

11.1. Indien de klant verhuist, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe adres schriftelijk of via de e-mail aan The Organizing Boutique mede te delen.

Artikel 12.      Verplaatsen van een afspraak

12.1. The Organizing Boutique heeft het recht een gemaakte afspraak te verplaatsen indien zij, bijvoorbeeld wegens ziekte of familieomstandigheden, verhinderd is. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 13.      Wijzigen van de overeenkomst

13.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

13.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal The Organizing Boutique de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Artikel 14.      Incassokosten

14.1. Indien de klant niet op tijd betaalt, dan stuurt The Organizing Boutique de klant een betalingsherinnering. Geeft de klant geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan kan The Organizing Boutique de vordering uit handen geven. In een dergelijk geval worden overeenkomstig de Wet Incassokosten de buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 15.      Klachten

15.1. The Organizing Boutique streeft naar 100% klanttevredenheid. Mocht de klant toch ontevreden zijn, dan ontvangt The Organizing Boutique graag eerst een schriftelijk bericht, waarin de klant de redenen aangeeft waarom de klant ontevreden is. The Organizing Boutique zal dan binnen een redelijke termijn tijdens een kosteloze sessie (van een nader te bepalen duur) de nodige aanpassingen maken.

15.2. De klant dient klachten te sturen direct of uiterlijk binnen 5 werkdagen na de sessie. Dit kan per post naar adres: Siertuinlaan 4, 3452ST, Vleuten of per email: hello@theorganizingboutique.nl. Gebeurt dit niet binnen 5 werkdagen, dan gaat de klant akkoord met het afgeronde werk.

15.3. Mocht de klant nog steeds ontevreden zijn nadat The Organizing Boutique terug is geweest om de punten op te lossen die de klant in haar klacht had uiteengezet, dan zal The Organizing Boutique de klant het resterend aantal sessies van het afgenomen pakket (indien van toepassing) terugbetalen.

Artikel 16.      Ontbinding en opschorting

16.1. The Organizing Boutique is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

16.2. The Organizing Boutique is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden geëist dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3. Indien The Organizing Boutique na het sluiten van de overeenkomst gegronde reden heeft te vermoeden dat de klant haar (financiële) verplichtingen niet nakomt of kan nakomen, dan heeft The Organizing Boutique het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden.

Artikel 17.      Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. The Organizing Boutique kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.  een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en dus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;

b.  enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2. The Organizing Boutique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Organizing Boutique is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3. The Organizing Boutique is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de klant, al dan niet in overleg met The Organizing Boutique, heeft genomen. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes die de klant maakt. Tevens erkent de klant dat The Organizing Boutique niet aansprakelijk is voor gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

17.4. Indien The Organizing Boutique aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van The Organizing Boutique beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van The Organizing Boutique gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van The Organizing Boutique beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van The Organizing Boutique.

17.6. Als voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk (per post of e-mail) aan The Organizing Boutique heeft gemeld.

17.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van The Organizing Boutique. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 18.      Overmacht

18.1. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid van de natuurlijke persoon die namens The Organizing Boutique de overeenkomst uitvoert; weersomstandigheden; verkeersbelemmering; oorlog; rellen; diefstal; overheidsmaatregelen; brand.

18.2. Indien een periode van overmacht langer duurt dan zes maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder dat daardoor enige recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 19.      Geheimhouding en privacy

19.1. The Organizing Boutique zal al de gegevens van de klant en informatie verstrekt door de klant vertrouwelijk behandelen.

19.2. Indien The Organizing Boutique - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en The Organizing Boutique zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Organizing Boutique niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

19.3. The Organizing Boutique verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring die op de website staat, zie Privacyverklaring.

Artikel 20.      Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Als partijen een conflict hebben, is dit erg vervelend maar gaan partijen eerst op zoek naar een oplossing.

20.2. Op elke overeenkomst tussen The Organizing Boutique en de klant en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en The Organizing Boutique worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Organizing Boutique gevestigd is. De klant zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat The Organizing Boutique schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.